Privacybeleid

Op deze pagina lees je het door de Draaijer Group gehanteerde privacybeleid.

Privacystatement

Draaijer Group respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en beveiliging van de aan haar verschafte informatie en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tijdens jouw contact met ons verwerken wij een aantal gegevens van jouw die vallen onder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij jou over deze gegevensverwerkingen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen
 • jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening
 • met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
 • opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • jou te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en uitgaves
 • met jou een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren
 • jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en jou voor te stellen aan (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen
 • jouw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, jou deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren
 • jou toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portals en systemen

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij:

 • je gegevens invult via onze website
 • je aanmeldt via een social media account
 • je digitale of fysieke visitekaartje aan ons geeft
 • met Draaijer Group communiceert (schriftelijk, digitaal, telefonisch)
 • vrijwillig deelneemt aan enquêtes, actie, spel of prijsvraag of je inschrijft voor een evenement
 • cookies accepteert die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen bij bezoek aan onze website
 • leverancier van de Draaijer Group bent
 • bij de Draaijer Group solliciteert
 • een arbeidsovereenkomst met de Draaijer Group hebt
 • een (flexibel) inhuurcontract met de Draaijer Group hebt

De aan de Draaijer Group ter beschikking gestelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wat verwerken wij aan persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties en werknemers.Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover jij hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Draaijer Group verwerkt onder meer de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats/vestigings- & postadres)
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie- & contactgegevens
 • geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt)
 • van (potentiële) werknemers aanvullend: nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat, curriculum vitae en motivatie, werkervaring, diploma’s, certificaten en trainingen, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, gegevens ten behoeve van pensioenen en verzekeringen, opleiding- en scholingsgegevens, pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN en eventueel (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR.

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens?

Op elk moment kun jij ons verzoeken aan te geven welke gegevens wij van jou verwerken en om de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te (laten) verwijderen.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Tot de bijzondere persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld personeels- en financiële administratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, verzuim, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van arbeidsregelingen. Werknemers van de Draaijer Group, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Draaijer Group heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Draaijer Group kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Wat delen wij aan persoonsgegevens?

Jouw gegevens zullen nooit door ons aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming.

Draaijer Group kan gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van jou voor heeft gekregen.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Draaijer Group kan ten behoeve van het verwerven van opdrachten curriculum vitae van medewerkers en inhuurcontracten voorleggen aan (potentiele) opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Draaijer Group bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de Draaijer Group voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt en zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Vragen, opmerkingen en klachten

Bij vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring kun je deze per e-mail kenbaar maken via info@draaijergroup.nl, dan wel door een brief te sturen naar de Draaijer Group t.a.v. de directie, Postbus 436, 9700 AK  GRONINGEN.

Inhoudelijke wijzigingen privacyverklaring

Draaijer Group kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie staat op de website van de Draaijer Group vermeld.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites en wij raden jou aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat jij op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Copyright© 2020 Draaijer Group bv